امنیت سرنشین دار

اموزش گارد امنیتی و پشتیبانی از دسترسی به عقب اطمینان حاصل می کند که افسران امنیتی Axien با ابزارهای مورد نیاز برای نگهبانان امنیتی موثر مجهز شده اند.

تجربه ما به ما می گوید که انگیزه برای پرسنل امنیتی به همان اندازه مهم است، بنابراین افسران امنیتی ما نیز تشویق می شوند تا اعضای فعال تیم خود را با تاکید بر کمک به عملیات روزانه تبدیل کنند.

راه حل های امنیتی ما برای شما طراحی شده است. نوع و سطح پوشش امنیتی شما هر چه باشد، ما می توانیم مشخصات امنیتی و پرسنل مناسب را برای مطابقت با این الزامات ارائه دهیم. Axien دارای تجربه در امنیت "استاتیک" برای موارد زیر است:

Axien Security Limited علامت بادبادک معتبر کیفیت را از موسسه استاندارد بریتانیا برای حفاظت استاتیک به دست اورده است و الزامات BS 7499-1:2013 را براورده می کند.

چطور میتونیم کمک کنیم؟

با یکی از کارشناسان امنیتی ما تماس برقرار کنید.

دوست داری بیشتر بدونی؟